Condicions del servei

Condicions generals del contracte

I. Clàusules prévies

 1. Les presents condicions regularan expressament les relacions sorgides entre LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S. A., d'ara endavant Lleida.net, i els usuaris dels seus serveis, d'ara endavant el client, anul·lant qualsevol acord previ que pogués existir entre les parts.
 2. L'accés per primera vegada als serveis suposa l'acceptació expressa de totes aquestes condicions.

II. Clàusules relatives a la condició del client

 1. A l'efecte del present contracte, el client és aquella persona física o jurídica que, comptant amb una estructura informàtica adequada, contracta amb Lleida.net la utilització dels serveis de missatgeria.
 2. La condició d'abonat és personal i intransferible, no podent cedir-se a terceres persones sense el consentiment previ i exprés de Lleida.net.
 3. En cas d'utilització del servei per terceres persones autoritzades expressament per Lleida.net, el client haurà d'instruir-les adequadament sobre la seva utilització. Així mateix, el client es farà càrrec de les despeses d'utilització, responent directament enfront de Lleida.net del mal ús dels serveis.

III. Drets i obligacions del client

 1. el client tindrà dret a la utilització dels serveis que expressament contracti a través de Lleida.net.
 2. el client està obligat a efectuar els pagaments acordats segons les tarifes vigents amb el corresponent IVA i en els terminis convinguts.
 3. el client s'obliga al manteniment del seu suport informàtic imprescindible per a l'accés als serveis.
 4. el client respon del bon ús dels serveis, comprometent-se expressament a evitar qualsevol tipus d'acció que pugui danyar a sistemes, equips o serveis accessibles directa o indirectament a través de Lleida.net, incloent la congestió intencionada d'enllaços o sistemes, i d'acord amb les normes contingudes en les presents condicions generals

IV. Procediment de contractació

La contractació dels serveis de Lleida.net mitjançant la pàgina web (https://www.Lleida.net.net) es completarà amb els següents tràmits:

 1. Introducció de les dades identificatives i de facturació del client..
  En cas que el client ja estigui prèviament donat d'alta i les dades no siguin correctes, tindrà la possibilitat de contactar amb el servei d'Atenció al Client per telèfon al
 2. Pagament dels serveis. S'activarà una passarel·la de pagament (TPV) mitjançant targeta de crèdit per procedir al pagament dels crèdits desitjats.
 3. Confirmació de compra. S'enviarà un correu electrònic en l'adreça aportada en el pas 1º de confirmació del procés de compra
 4. Enviament de la factura. En el termini màxim de 24 hores s'enviarà la factura en un arxiu en format pdf a l'adreça de correu indicada.

V. Durada del contracte

 1. El present contracte té un termini de durada mínima d'UN MES. Així mateix es renovarà automàticament per períodes d'igual temps de no intervenir denúncia per escrit amb l'antelació d'un mes provinent de qualsevol de les parts.
 2. Lleida.net es reserva la facultat de rescindir el present contracte abans del seu venciment per causa justificada, comunicant-ho prèviament a l'abonat amb l'antelació mínima d'UN MES prevista en l'apartat anterior. No obstant això, no serà necessària aquesta comunicació anticipada en aquells casos en què, segons aquestes condicions, procedeixi la rescissió automàtica del present contracte.

VI. Preu, condicions i formes de pagament

 1. el client s'obliga al pagament de l'abonament i la utilització dels serveis tant si són realitzats per ell mateix, com per persona autoritzada o no per ell, segons les tarifes vigents, que declara conèixer i acceptar. Aquestes tarifes s'incrementaran en el tant per cent corresponent a l'IVA aplicable.
 2. Les tarifes podran ser objecte de revisió en qualsevol moment per part de Lleida.net, que seran actualitzades i podran ser consultades a la pàgina web https://www.Lleida.net/ca/comprar.
 3. El retard en el pagament suposarà la interrupció del servei mentre el client no regularitzi aquesta situació. Lleida.net es reserva el dret a rescindir el present contracte sense necessitat de comunicació prèvia si el pagament es retratés més enllà de 30 dies naturals des de la data d'emissió de la factura.
 4. La falta de pagament puntual d'alguna quantitat deguda pel client, tindrà per efecte la seva incursió en mora, previ requeriment escrit de Lleida.net i obligarà a l'abonat a l'abonament d'interessos de demora des del moment en què va haver de ser pagada fins la data efectiva del seu pagament.
 5. El tipus d'interès aplicable a les quantitats degudes en concepte de mora serà l'EURIBOR a 30 dies més un marge de 0.5 punts percentuals si el retard respecte a la data de venciment de la factura és igual o inferior a 30 dies i l'EURIBOR a 30 dies més un marge de 2 punts percentuals si aquesta és superior. S'entendrà per EURIBOR el que figuri publicat en el Butlletí Oficial del Banc d'Espanya per a terminis d'un mes el dia hàbil següent al de la data de venciment de la factura.
 6. Si Lleida.net prestés serveis gratuïts, aquests podran deixar de prestar-se sense previ avís, no tenint dret el client a indemnització per danys i perjudicis.
 7. El pagament dels serveis contractats pel client es realitzarà per endavant mitjançant càrrec a la targeta de crèdit que es consigni durant el procés de contractació (VISA i Mastercard).

VII. Condicions del servei

 1. el client tindrà dret a la utilització dels serveis estrictament contractats, responsabilitzant-se del contingut de la informació que es transfereixi a través de la mateixa.
 2. Lleida.net concedeix a l'usuari una llicència no exclusiva per utilitzar les seves aplicacions per a l'ús personal i propi a efectes comercials interns. L'usuari no pot distribuir comercialment, sub-llicenciar, revendre o transferir en cap cas sense el consentiment previ i per escrit de Lleida.net, ni reproduir amb aquestes finalitats els programes o qualsevol modificació o derivació dels mateixos, ja sigui aïllat o en conjunció amb qualsevol altre producte o programa. A més l'usuari no pot modificar els programes excepte para el seu ús personal i propi a efectes comercials interns.
 3. Llei de comerç electrònic.- el client accepta, d'acord amb el que es disposa en els articles 21 i 22 de la LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC, LSSICE (Llei 34/2002, d'11 de juliol – B.O.E. 12 de juliol de 2.002) que no podrà utilitzar els serveis per a l'enviament de missatges massius (SPAM, missatges publicitaris, promocionals o comercials) sense el consentiment o autorització expressa de cadascun dels seus destinataris, tret que concorrin excepcions legalment previstes, així com l'enviament de missatges que per la seva finalitat o contingut puguin ser considerats contraris a la llei, la moral, bons costums o constitutius de delicte o falta i aquells que puguin danyar els drets o la imatge de Lleida.net o de tercers.
 4. el client haurà de seguir les normes i termes d'utilització d'accés a qualsevol altra xarxa de serveis a través de Lleida.net.
 5. el client haurà de mantenir en secret els codis d'accés i canviar-los si existeix la suposició que terceres persones han conegut o coneixen indegudament els mateixos. En aquest últim suposat Lleida.net està plenament facultada per canviar aquests codis d'accés a prèvia sol·licitud Del client.
 6. Si el client incomplís alguna de les condicions d'ús o les seves obligacions. Lleida.net es reserva el dret d'interrompre el servei immediatament, comunicant-li-ho a l'usuari que haurà de corregir la causa del defecte perquè el servei pugui ser restablert. Si el client no corregís el defecte en un termini de 15 dies, Lleida.net pot considerar-ho causa de resolució del contracte, amb obligació per a l'usuari d'indemnitzar amb el pagament dels danys i perjudicis causats com a conseqüència d'aquest defecte.
 7. Queda prohibida la redistribució dels serveis a terceres persones sense el previ consentiment exprés i per escrit de Lleida.net.

VIII. Serveis prestats per Lleida.net

 1. Lleida.net tindrà cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament dels serveis amb un equip tècnic i informàtic adequat.
 2. Lleida.net no exercirà cap control sobre el contingut de la informació que circuli per les seves xarxes.
 3. Lleida.net es reserva el dret a ampliar o millorar els serveis prestats, sense necessitat de comunicació prèvia. En les mateixes condicions Lleida.net es reserva el dret de canviar els mitjans utilitzats per a la prestació del servei.

IX. Manteniment del secret i protecció de dades

 1. Lleida.net informa a l'abonat que la utilització dels serveis implica que la informació vinculada als missatges es transmet electrònicament a través de la passarel·la SMS gestionada per Lleida.net i queda emmagatzemada en un registre automatitzat, al qual també pot accedir el client pel que fa a l'enviament i recepció de missatges. La finalitat d'aquest registre consisteix únicament en el seguiment i control, a efectes de facturació.
 2. En compliment del que disposa l'article 12 de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal: (B.O.E. 14 des 1999), Lleida.net informa a l'abonat de manera expressa que les seves dades personals formaran part d'un fitxer titularitat de Lleida.net i es compromet a tractar la informació personal propietat de l'usuari únicament amb la finalitat, abans esmentada, de gestió de la facturació dels serveis i per remetre-li informació relacionada amb l'activitat de Lleida.net i a aplicar les mesures de seguretat exigides pel títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LLEI ORGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE 19 de gener de 2008). Un cop finalitzada la prestació del servei entre el client i Lleida.net, les dades personals seran eliminats del registre.
 3. el client podrà accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del seu DNI, a Lleida.net, situada al PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC AGROALIMENTARI DE LLEIDA EDIF. H1, PLANTA 2B o per email a [email protected].

X. Limitacions de responsabilitat

 1. Lleida.net no es fa responsable de les infraccions de la legislació vigent que com a conseqüència de l'ús indegut del servei pugui cometre el client. Si Lleida.net detectés l'existència de qualsevol irregularitat en l'ús del servei podrà rescindir el contracte sense necessitat de comunicació prèvia a l'abonat.
 2. Lleida.net no serà responsable ni expressament ni implícitament de l'adequació dels serveis que proporciona a les necessitats reals del client. La seva inadequació no podrà ser causa de resolució ni de devolucions de pagament.
 3. Lleida.net no es fa responsable de la interrupció del servei per limitacions horàries derivades del tipus de servei subscrit.
 4. La responsabilitat de Lleida.net en qualsevol dels casos d'incompliment imputables a ella estarà limitada a l'import dels serveis prestats objecte de reclamació.
 5. Atès que Lleida.net depèn dels serveis de terceres parts per a l'adequada prestació dels que li són propis, Lleida.net declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis causats per culpa d'aquelles, acceptant exclusivament els causats per una inadequació dels mitjans telemàtics de suport o la negligent actuació dels seus propis treballadors, degudament acreditats.
 6. Atès que la major part de les instal·lacions necessàries per al bon funcionament de la xarxa depenen de terceres companyies, Lleida.net no serà responsable del resultat del servei. Això inclou errors d'encaminament, pèrdues d'informació o dades, retards en el lliurament o interrupcions del serveis no planificades.
 7. Lleida.net declina tota responsabilitat relacionada amb la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció de les dades, programes i informació de qualsevol tipus que circulin per les seves xarxes. El contingut d'aquesta informació és d'exclusiva responsabilitat dels subjectes que la intercanviïn (remitent i destinataris).
 8. Lleida.net no respondrà en cas d'utilització no autoritzada per tercers del servei.

XI. Clàsules finals

 1. Cada clàusula d'aquest contracte és vàlida en si mateixa i no invalida la resta. La clàusula invàlida o incompleta podrà ser substituïda per una altra equivalent i vàlida per acord de les parts.
 2. Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest contracte, les parts se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Lleida que se li encarrega la designació de l'àrbitre o àrbitres i l'administració de l'arbitratge, obligant-se des d'ara al compliment de la decisió arbitral.